Geografie

RELIEFUL

În cadrul teritoriului se disting trei mari unități geomorfologice: colinele şi dealurile piemontane, terasa Timişului şi microterasele din văile intercolinare, lunca Timişului şi microluncile pârăurilor Leordiş, Măcicaş şi Toplița. Grupa munților Semenic este localizată în partea de sud a teritoriului comunei Păltiniş, ocupând porțiunile cele mai înalte cu aspect de dealuri înalte, puternic fragmentate de văi adânci de eroziune, mărginite de versanți a căror înclinare depăşeşte pe alocuri 25-30%, cu altitudini semnificative. În zona cea mai înaltă predomină păşunile sau fânețele, alături de care pădurile ocupă o pondere mai importantă şi care cu cât urcăm mai sus devine singura folosință. În zona de confluență îşi fac loc în proporție însemnată livezile de pomi fructiferi, alături de care se găsesc păduri şi fânețe şi în măsură mai mică păduri. Zona colinelor şi dealurilor piemontane având un grad de fragmentare destul de mare, prezintă un character foarte variat al microreliefului. Colinele şi dealurile aparțin de gruparea Munților Semenic, localizate în partea de sud a arealului, cu aspect de dealuri înalte, puternic fragmentate de văi adânci de eroziune, mărginite de versanți.

HIDROGRAFIA ŞI HIDROLOGIA

Din punct de vedere hidrografic, perimetrul comunei Păltiniş se încadrează în bazinul hidrografic al râului Timiş precum şi în microbazinele pârâurilor Măcicaş , Toplița şi Leordiş. Râul Timiş curge la est de acest teritoriu, la distanțe variabile 0-500m, în partea de nord-est formând hotarul natural al teritoriului cu teritoriile localităților învecinate. Pârâurile Leordiş, Măcicaş şi Toplița au în general un debit foarte variabil existând situații când datorită regimului de precipitații în anumite perioade ale anului produc inundațiiextrem de rapide, apele retrăgându-se tot într-un ritm rapid având ca urmare stabilizarea rapidă a cursurilor acelor pârâuri. Din punct de vedere al regimului hidrologic, teritoriul comunei Păltiniş se încadrează într-o zonă cu alimentare nivel între 40-60%, în care predomină scurgerea de primăvară şi cea de iarnă şi care se situează între izoloniile scurgerii medii anauale de 150-200m.

CLIMA

Zona teritoriului Păltiniş se încadrează în formula climatic, respective un climat continental temperat, cu ierni blânde şi veri nu prea călduroase. Temperatura medie anuală se situează în jurul valorii de 10 ° C . Pentru luna cea mai rece din an ( ianuarie ) temperature medie este de -3°C, iar pentru cea mai caldă ( iulie) valoarea medie este de 20°C.

VEGETAŢIA

Comuna Păltiniş se situează în zona vegetației forestiere, variația altitudinii determinând două subzone: subzone stejarului şi cea a fagului. Vegetația lemnoasă spontană sau naturală este reprezentată de : Quercus Robus, Quercus cervis, Quercus petraea, Quercus frainetta cu specii dominante printre care apar şi exemplare de Corzlus avelloba, Cornus sanguineea şi Lgustrum vulgare. În zonele mai ridicate se întâlnesc: Quercus petrae ( gorunul ), în amestec cu Fagus sivatica ( fagul ) şi Carpinus betulus ( carpenul). Vegetația lemnoasă cultivată este format din: meri, pruni, cireşi, vişini, peri şi nuci. Dintre arbuştii cultivați se întâlnesc: vița de vie, agrişul şi zmeurul.

FAUNA

În păduri fauna este reprezentată de: mistreț ( Sus scrofa ), lup ( Canis lupis), vulpe ( Vulpes vulpes), iepure ( Lepus europeus), veverița ( Sciurus vulgaris). Se întâlnesc reptile ca: şarpele de pădure ( Elaphe longisima ). Pe pajişti se întâlnesc şoarecele de camp, şopârla de camp, guşterul, dihorul, iepurele de camp.

SOLUL

Solurile teritoriului au luat naştere în urma interacțiunii principalilor factori pedogenetici: clima, relieful, rocile mamă, vegetația, apa freatică şi omul.Prin gruparea unităților de teren rezultă următoarele tipuri de sol: preluvosoluri 1.7%, luvosoluri 32.5%, eutricambosoluri 1.9%. gleiosoluri şi stagnposoluri 3.6%, regosoluri 5.2%, aluvosoluri 2.7%, erodosoluri 2.4%, asociații ad soluri 5%.